Prâtar namâmi gananâtham ashesha haetam brahmâdi deva varadam sakala âgamâdyam

Short par igor le 23 Mai 2011