hey, monkey, do the strip tease please
the one you used to do
tout doux tout doux…